نصاب

خصوصیات مرکز کنترل درب اتوماتیک دورژانس

در اواسط قرن بیستم، کنترل کننده درب اتوماتیک برای اهداف ساختمانی رشد کرده و به طور فزاینده ای ترویج شده است. در واقع، امروزه در بسیاری از کشورها از آن ها استفاده می شود و در نتیجه آن، درب ها به طور خودکار باز و بسته می شوند. این درب ها به عنوان ورودی های پذیرایی […]