نصاب

ماژول رله کنترل راهبند دورژانس

ماژول رله کنترل راهبند قادر است  با دریافت فرمان های کنترلی از سمت رایانه، تعداد ۴ رله را کنترل نماید. ماژول رله ، قادر است با نرم افزار کنترل تردد خودرو در ارتباط بوده و فرمانهای نرم افزار مبنی باز و بسته نمودن راهبند و روشن و خاموش نمودن چراغ های هشدار را به سخت […]