نصاب

بدنه راهبند دورژانس

عمده ترین ساختار یک راهبند دورژانس چه از نوع راهبند اهرمی و چه راهبند های ستونی و امنیتی بدنه راهبند است که تحت تنش های گوناگون می باشد و بایستی به خوبی از کنار این تنش های محیطی عبور کند. در کنار این موضوع بدنه راهبند، شاسی و قرارگاه اصلی اجزاء راهبند می باشد بنابراین بدنه راهبند نقش محوری در کیفیت عملکرد راهبند دارد. استحکام بدنه راهبند دورژانس اما […]