نصاب
نصاب

راهنمای نصب راه بند در شرکت دورژانس

زیر سازی و نصب پلیت راه بند:

اﮔﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ راﻫ ﺒﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﭼﺎﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻤﻖ 50 ﺑﺎ ﻃﻮل و ﻋﺮض 50ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﺗﺮ ﺣﻔﺮ ﮐﺮده ﺳـﭙﺲ ﭘﻠﯿﺖ آﻫﻨﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد 40*40 و ﺿﺨﺎﻣﺖ 8ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و 4 ﻋﺪد ﻣﯿﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﮑﺲ زﯾﺮ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﻣﯿﻠﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت U در زﯾﺮ آن ﺟﻮش داده در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ آن را روی ﭼﺎﻟﻪ ﻗﺮار داده و در 2 ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺮاز ﺷـﻮد ﺳـﭙﺲ داﺧﻞ ﭼﺎﻟﻪ را ﺑﺎ ﺑﺘﻦ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺳـﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑﻢ ﺷـﻮد، ﺳـﻄﺢ ﭘﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ 10 ﺳـﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳـﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ وﺳـﻂ ﭘﻠﯿﺖ را ﺳـﻮراخ ﮐﺮده و ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﮑﺴـﯽ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺳـﺎﯾﺰ 16 ﯾﺎ 21 از زﯾﺮ ﭘﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﺗﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﺮای ﺳـﯿﻢ ﮐﺸـﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.

زیر سازی

اﮔﺮ زﻣﯿﻦ زﯾﺮ راه بند از ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از رول ﺑﻮﻟﺖ ﺑﺮای ﻧﺼـﺐ ﭘﻠﯿﺖ روی زﻣﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﺪ ﮐﻪ وﺳﻂ ﭘﻠﯿﺖ ﺳﻮراخ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮای ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد

ﺣﺘﻤﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺮاز ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

زیر بتنی
زیر بتنی

ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ از ﺑﯿﺮون ﯾﺎ اﺗﺎق ﻓﺮﻣﺎن:

ﯾﮏ رﺷـﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق 3 در 1ﺑﺮای ﺑﺮق راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺎﻓﯿﺴـﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﻠﮑﺴـﯽ ذﮐﺮ ﺷـﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎر آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ. در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺳـﯿﺴـﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺮدد ﻣﺘﺼـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﯾﮏ زوج ﺳـﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺳـﺎل ﻓﺮﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳـﯿﻢ ﺑﺮق از ﺟﻌﺒﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎن راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺑﺎز ﺷﺪن از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﺑﺮد راﻫﺒﻨﺪ ارﺳﺎل ﺷﻮد.

صفحه ستون

نصب راهبند روی پلیت:

اﺑﺘﺪا راﻫﺒﻨﺪ را روی ﭘﻠﯿﺖ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ ﺳـﭙﺲ دو ﻋﺪد ﻗﻮﻃﯽ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد ﭘﯿﭻ و ﻣﻬﺮه داﺧﻞ راﻫﺒﻨﺪ وﺟﻮد دارد که از آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻧﺼـﺐ راﻫﺒﻨﺪ روی ﭘﻠﯿﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮازی ﻫﻢ در ﮐﻒ راﻫﺒﻨﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ ﻫﺎی داﺧﻞ آن ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﭘﯿﭻ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺖ ﺧﺎل ﺟﻮش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ، ﻣﻬﺮه و واﺷﺮ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی را ﺑﺎز ﮐﺮده و ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آورﯾﻢ، در اداﻣﻪ راﻫﺒﻨـﺪ را ﺟﺎﺑﺠـﺎ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭘﯿﭻ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭘﻠﯿـﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺟﻮش دﻫﯿﻢ. ﭘﺲ از ﺟﻮﺷـــﮑـﺎری دوﺑﺎره راﻫﺒﻨﺪ را ﺳـﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻗﻮﻃﯽ ﻫﺎ را روی ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﮔﺬاﺷـﺘﻪ و ﻣﻬﺮه ﻫﺎ را ﺳـﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ راﻫﺒﻨﺪ ﺳـﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﺤﮑم، ﺑﺪون ﻟﺮزش و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

نصب بوم راهبند:

ﺑﻮم راﻫﺒﻨﺪ را از ﺳـﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﺮ ﺷـﺪه و ﻣﺴـﺘﺤﮑﻢ ﺷـﺪه در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺑﺮای ﺳـﻮراخ ﮐﺮدن ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ از ﺷـﺎﺑﻠﻮن زﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻪ 13 ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺳـﻮراخ ﮐﺮده ﺳـﭙﺲ ﺻـﻔﺤﻪ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه را روی ﺑﻮم ﻗﺮار داده و ﺑﻮم را در ﺳـﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺎ 4 ﻋﺪد ﭘﯿﺞ و ﻣﻬﺮه ﺳـﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳـﯿﻢ ﺑﺮق LED ﺷـﻠﻨﮕﯽ را از داﺧﻞ ﺿـﺮﺑﻪ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺮون آورده و از ﮐﻨﺎر ﺑﺎزوی ﺑﻮم راﻫﺒﻨﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﺳـﯿﻢ ﮐﺸـﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺳـﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل ﺑﺎﻻی ﺑﺪﻧﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﯿﺮ ﺑﮑﺲ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﮐﺎر ﮐﺎور ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ را روی اﻧﺘﻬﺎی ﺑﻮم ﭘﯿﭻ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

سیم بندی داخل برد مرکز فرمان راهبند:

ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸـﻪ زﯾﺮ ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﻧﺼـﺐ ﭼﺸـﻤﯽ راﻫﺒﻨﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺮای اﺗﺼـﺎل ﭼﺸـﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺮد اﺻـﻠﯽ ﺑﻪ ﺳـﯿﻢ دو زوج اﺣﺘﯿﺎج اﺳـﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرﺗﯿﮑﻪ ﯾﮏ زوج ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﺘﺼـﻞ ﺷـﺪه و دﯾﮕﺮی ﺣﺎﻣﻞ ﺟﺮﯾﺎن از ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎی NC و COM روی ﭼﺸـﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ورودی PHT روی ﺑﺮد ﻣﺘﺼـﻞ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺳـﯿﻢ ﻫﺎ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد. در ﺻـﻮرت وﺟﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻘﺸـﻪ ﺳـﯿﻢ ﺑﻨﺪی آن را ﺑﻪ ورودی B و COM روی ﺑﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ و ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻫﺎ از ﻗﺒﻞ وﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در روﻧﺪ ﻧﺼﺐ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻧﻘﺸﻪ زﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

◊◊ در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮدن از ﭼﺸﻤﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ورودی ﻫﺎیPHT را اﺗﺼﺎل ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﯿم
◊◊ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳـﯿﻢ ﺑﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از L/R DIP Switchﺑﺪون ﻧﯿﺎز به تغییر سیم بندی جهت عملکرد موتور را تغییر داد.

در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺮق راﻫﺒﻨﺪ را ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل P-N ﮐﻪ در ﻧﻘﺸـﻪ اﺗﺼـﺎﻻت ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﺻـﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﺮون جعبه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻟﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮق را ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮد.

برد راهبند

برای راه اندازی و نصب راهبند با شرکت دوژانس تماس بگیرید

021-72239

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Be the first to write a review

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *